CÔNG TY TNHH MTV - SX TM NHỰA PHÁT ĐẠT
Sản phẩm
Cánh B4 ba lá CN

Cánh B4 ba lá CN

Đui đơn 3

Đui đơn 3

Cánh B4 5 lá CN

Cánh B4 5 lá CN

Thân Quạt đứng CN

Thân Quạt đứng CN

Đui Đơn 4

Đui Đơn 4

Cánh B4 3 lá CN

Cánh B4 3 lá CN

Cánh B5 5 lá CN

Cánh B5 5 lá CN

Đui đôi 1

Đui đôi 1

Cánh B4 3 lá bản lớn

Cánh B4 3 lá bản lớn

Thân Quạt B3

Thân Quạt B3

Đui Đôi 2

Đui Đôi 2

Cánh B4 3 lá bản lớn

Cánh B4 3 lá bản lớn

Cánh B4 3 lá bản lớn

Cánh B4 3 lá bản lớn

Cánh quạt hộp B4

Cánh quạt hộp B4

Thân Quạt treo

Thân Quạt treo

Cánh Quạt Hút

Cánh Quạt Hút

Đối tác khách hàng